சொல்லுதல் – என்ற சொல்லுக்கு, தமிழ்மொழியில் ஏறக்குறைய 39 சிறப்புப் பொருள்கள் (வகைகள்) உள்ளன. இவை நம் தமிழ்மொழிக்கே உரிய தனிச்சிறப்பாகும்.

சொல்லுதல் – என்ற சொல்லுக்கு, தமிழ்மொழியில் ஏறக்குறைய 39 சிறப்புப் பொருள்கள் (வகைகள்) உள்ளன. இவை நம் தமிழ்மொழிக்கே உரிய தனிச்சிறப்பாகும்.

1. அசைத்தல் – அசையழுத்தத்துடன் சொல்லுதல் அசையழுத்தம்

2. அறைதல் – அடித்து (வன்மையாய் மறுத்து) சொல்லுதல்

3. இசைத்தல் – ஓசை வேறுபாட்டுடன் சொல்லுதல்

4. இயம்புதல் – இசைக்கருவி இயக்கிச் சொல்லுதல்

5. உரைத்தல் – அருஞ்சொற்கு அல்லது செய்யுட்குப் பொருள்

சொல்லுதல்

6. உளறுதல் – ஒன்றிருக்க ஒன்றைச் சொல்லுதல்

7. எண்ணுதல் – என்று சொல்லுதல்

8. ஓதுதல் – காதுக்குள் மெல்லச் சொல்லுதல்

9. கத்துதல் – குரலெழுப்பிச் சொல்லுதல்

10. கரைதல் – அழைத்துச் சொல்லுதல்

11. கழறுதல் – இடித்துச் சொல்லுதல்(இடித்துரைத்தல்)

12. கிளத்தல் – இன்னதென்று குறிப்பிட்டுச் சொல்லுதல்

13. கிளத்துதல் – குடும்ப வரலாறு சொல்லுதல்

14. குயிலுதல் குயிற்று – குயில்போல் இனிய குரலில் சொல்லுதல்

15. குழறுதல் – நாத்தழுதழுக்கச் சொல்லுதல்

16. கூறுதல் – கூறுபடுத்திச் சொல்லுதல்

17. சாற்றுதல் – பலர் அறியச் சொல்லுதல்

18. செப்புதல் – வினாவுக்கு விடை சொல்லுதல்

19. நவிலுதல் – நாவினால் ஒலித்துப் பயிலுதல்

20. நுதலுதல் – ஒன்றைச் சொல்லித் தொடங்குதல்

21. நுவலுதல் – நூலின் நுண் பொருள் சொல்லுதல்

22. நொடித்தல் – கதை சொல்லுதல்

23. பகர்தல் – பண்டங்களைப் பகுத்து விலை சொல்லுதல்

24. பறைதல் – மறை (ரகசியம்) வெளிப்படுத்திச் சொல்லுதல்

25. பன்னுதல் – நிறுத்தி நிறுத்திச் சொல்லுதல்

26. பனுவுதல் – செய்யுளால் புகழ்ந்து சொல்லுதல்

27. புகழுதல் – விரும்பிச் சொல்லுதல்

28. புலம்புதல் – தனக்குத்தானே சொல்லுதல்

29. பேசுதல் – ஒரு மொழியில் சொல்லுதல்

30. பொழிதல் – இடைவிடாது சொல்லுதல்

31. மாறுதல் – உரையாட்டில் மாறிச் சொல்லுதல்

32. மிழற்றுதல் – குழந்தையைப் போல் சொல்லுதல்

33. மொழிதல் – சொற்களைத் தெளிவாக விளக்கிச் சொல்லுதல்

34. வலத்தல் – கேட்பார் மனத்தைப் பிணிக்கச் சொல்லுதல்

35. விடுதல் – மௌ;ள வெளிப்பட்டுச் சொல்லுதல்

36. விதத்தல் – சிறப்பாக எடுத்துச் சொல்லுதல்

37. விள்ளுதல் – வெளிவிட்டு (இடைவெளி) சொல்லுதல்

38. விளத்துதல் – விவரித்துச் சொல்லுதல்

39. விளம்புதல் – ஓர் அறிவிப்பைச் சொல்லுதல்

Shortlink:

Posted by on January 22, 2014. Filed under சிந்திக்க சில வரிகள் !!!. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *